Het nieuwe medisch tuchtrecht

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (hierna: Wet BIG) is sinds 1997 van kracht. Deze wet is anno 2019 wel aan herziening toe. Na een tweede wetsevaluatie, welke resultaten in 2013 zijn gepubliceerd, heeft de wetgever besloten om de Wet BIG aan te passen. De herziene Wet BIG treedt op 1 april 2019 in werking. We gaan in op de belangrijkste veranderingen in het nieuwe medisch tuchtrecht:

Griffierecht

In het huidige medisch tuchtrecht wordt niet gewerkt met griffierecht. Dat verandert per april 2019. Met het invoeren van het griffierecht wordt een drempel opgeworpen tegen bagatelklachten. Zo wordt voorkomen dat er zaken onnodig aan de tuchtrechter worden voorgelegd. Het griffierecht zal € 50,– bedragen en in hoger beroep bij het Centraal Tuchtcollege dient de klager opnieuw € 50,– griffierecht te betalen. Mocht de klacht gegrond zijn, dan krijgt de klager het griffierecht terug.

Kostenveroordeling

Een beroepsbeoefenaar die een tuchtrechtelijke maatregel krijgt opgelegd, kan ook door de tuchtrechter een kostenveroordeling krijgen. De beroepsbeoefenaar moet dan de kosten van het geding betalen. De tuchtrechter bepaalt aan de hand van de eisen van proportionaliteit de hoogte van de kostenveroordeling.

Maatregelen

De inspecteur (van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd) krijgt een nieuwe bevoegdheid. Het gaat om de bevoegdheid om een last tot onmiddellijke onthouding van beroepsactiviteiten (ook wel “LOB” genoemd) op te leggen. Deze maatregel houdt in dat de inspectie de zorgverlener vanwege ernstig gedrag direct op non-actief kan stellen in afwachting van een oordeel van de tuchtrechter.

Een maatregel die zwaarder is dan een waarschuwing wordt in het nieuwe tuchtrecht niet meer automatisch gepubliceerd. De tuchtrechter zal dan per zaak bekijken of deze wordt gepubliceerd.

Tuchtklachtfunctionaris

Voor een klager is het vaak lastig om een klacht te formuleren. Klagers hebben te weinig kennis en informatie om alle feiten te vermelden in de klacht. In de nieuwe Wet BIG wordt daarom een tuchtklachtfunctionaris aangewezen die de klager kan helpen met het opstellen en wijzigen van zijn klacht. De tuchtklachtfunctionaris is onafhankelijk en heeft een onpartijdige positie binnen het tuchtcollege. Voor de klager is het belangrijk om te weten dat de tuchtklachtfunctionaris geen raadsman is en begeleidt de klager ook niet tijdens de zitting.

Een voordeel van het inzetten van een tuchtklachtfunctionaris is dat de tuchtklachtfunctionaris ook kan adviseren om gebruik te maken van het klachtrecht in plaats van het tuchtrecht. Op die manier belanden er minder zaken bij het tuchtcollege.

Voortzetting klacht na intrekking door klager

De klager kan er straks ook voor kiezen om de klacht in te trekken. Dit kan tot de uitspraak door het tuchtcollege. Om redenen van algemeen belang kan het tuchtcollege besluiten om de klacht toch door te zetten. De inspecteur wordt in dat geval als klager aangemerkt.

Voorzittersbeslissing

Bij een voorzittersbeslissing kan een klacht op eenvoudige wijze worden afgedaan. De voorzitter kan tot de behandeling van de klacht ter zitting, in iedere fase van het geding, besluiten de zaak af te doen met een voorzittersbeslissing. De voorzitter heeft de bevoegdheid te besluiten dat het tuchtcollege kennelijk onbevoegd is, dat de klacht kennelijk niet-ontvankelijk is, dat de klacht kennelijk ongegrond is of dat de klacht kennelijk van onvoldoende gewicht is. Ook tegen een voorzittersbeslissing staat hoger beroep open bij het Centraal Tuchtcollege.

Wil jij meer weten over het nieuwe medisch tuchtrecht of wil jij hierover met ons sparren? Neem dan contact op met:
  • Deel dit bericht via: