Home

Wat is Lexsigma Healthcare?

Al ruim 10 jaar zijn wij actief in de zorgsector. Onze klanten zijn bedrijven en instellingen betrokken in en bij de zorg. Wij adviseren juridisch/strategisch op tal van onderwerpen en voor die gevallen dat een procedure onvermijdelijk is, treden wij op als advocaat.

Wat is onze bedrijfsfilosofie?

Caring for a better Health Landscape. Wij willen bijdragen aan toekomstbestendige zorgorganisaties. Duurzame zorg. Dat is ons kompas bij individuele vragen die bij ons binnenkomen. Dat kompas helpt ook bij abstracte transformatie opdrachten zoals neergelegd in regiovisies, zorgconvenanten en het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Hoe geven wij invulling aan duurzaamheid?

Onze werkzaamheden zijn er altijd op gericht om een zorginstelling in staat te stellen zich te blijven ontwikkelen, rekening houdend met het wettelijk kader, de regiovisie en het IZA. Thema’s als innovatie en herijking van de zorginstelling(en) mogen daarbij niet ondergeschikt raken aan het financieel fit blijven.

Wie werken bij Lexsigma Healthcare?

Bij Lexsigma Healthcare werken twee partners, twee medewerkers en één adviseur die zeer deskundig zijn op het gebied van gezondheids- en zorgrecht. De partners van Lexsigma hebben jarenlange ervaring – als advocaat, juridisch adviseur, toezichthouder en vanuit de bankensector – in het werken voor organisaties en bedrijven in de zorg.

Welke rol spelen wij bij transitieprojecten?

Wij kunnen acteren als transitiecoördinator. In opdracht van de meest betrokken (financiële) stakeholders en de zorginstelling(en) werken wij een voor alle partijen werkbare herijking uit van de businesscase. Wij zorgen voor een juridisch sluitend contract dat de instelling(en) ruimte geeft om te blijven ontwikkelen, innoveren en in de regio van waarde te blijven. Future fit dus.
Wij zijn wegbereiders die betrokken partijen in staat stellen een duurzame koers in te zetten met steun van stakeholders.

Hoe ziet Lexsigma Healthcare de samenwerking met de klant?

Transparantie, openheid, eerlijkheid, bereidwilligheid. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk in de zorg. Onze drijfveer is om creatieve verbindingen te leggen voor en met onze relaties. Wij zijn de juridische gesprekspartner van onze klanten: informeel, kritisch én meedenkend.

Waarom de zorgsector?

Ons juridisch hart ligt niet bij algemene kennis van het recht in diverse sectoren. Wij willen begrijpen dat en waarom er ontwikkelingen zijn binnen de zorgsector. Op basis daarvan adviseren wij over juridische onderwerpen waarbij wij politieke en beleidsmatige onderwerpen meenemen.

Op welke gebieden heeft Lexsigma Healthcare de meeste expertise?

Deskundig zijn we met name op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (GGZ), jeugdzorg, medisch-specialistische zorg (ziekenhuizen), gehandicaptenzorg en ouderenzorg. We houden ons vooral bezig met afspraken tussen partijen (contracten tussen instellingen en overige partijen, ), governance, privacy, financiering, bekostiging en investeringsanalyses in de zorg (due diligence en herstelplannen).

De laatste jaren hebben wij met name ervaring opgedaan op het gebied van:

 • Contractenrecht (budgetafspraken, materiële controle, interpretatie gemaakte afspraken, niet-nakoming, samenwerkingsovereenkomsten)
 • Verzekeringsrecht (waaronder specifiek Zorgverzekeringswet gerelateerd)
 • Aanbestedingen/mededingingsrecht (richtsnoeren voor de zorg)
 • Tucht- en klachtrecht
 • Medezeggenschapsrechten OR en Cliëntenraden
 • Ondernemingsrecht (waaronder oprichten rechtspersonen/joint ventures en herijking/optimalisering bestaande groepsstructuren)
 • Governance-recht
 • Klassiek gezondheidsrecht (WGBO-gerelateerde vragen zoals beroepsgeheim, afgifte medische dossier, informatieplicht etc)
 • Privacyrecht (voor zover niet gedekt door WGBO-recht)
 • Familierecht (wilsonbekwaamheid, curator- en mentorschap etc.)
 • Huurrecht inzake Zorgvastgoed
 • Bestuursrecht (regelgeving NZa inzake bekostiging zorg Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning, subsidierecht, openbaarheid van bestuur, toezicht- en handhavingsbesluiten NZa en IGJ)
 • Procederen (opstellen processtukken en optreden in rechte
 • Herstructureringen in de Zorg