Home

Wat is Lexsigma Healthcare?

Lexsigma Healthcare is een advocatenkantoor dat al bijna 15 jaar dienstdoet als de juridisch adviseur in de zorgsector. Zorginstellingen, (toe)leveranciers voor zorginstellingen en financiële organisaties zoals banken en private equity organisaties weten voor hun vragen en (mogelijke) problemen de weg naar Lexsigma Healthcare te vinden.

Wat is onze bedrijfsfilosofie?

Optimaal juridische dienstverlening in de zorg met focus op (financiële) organisatie en kwaliteit. Praktisch juridisch advies bij transitietrajecten, samenwerkingsverbanden, (nieuwe) financiering- en bekostiging, tariefregulering, compliance en governance (waaronder interim toezichthouderschap), materiële controle en zorginkoop.

Hoe ziet Lexsigma Healthcare de samenwerking met de klant?

Transparant en informeel zijn, kritisch maar tegelijkertijd openstaan voor mogelijke oplossingen. Lexsigma Healthcare beschikt over een uitgebreid netwerk in de zorg en kan daarom creatieve verbindingen leggen voor, met en tussen de zakelijke relaties.

Waarom de zorgsector?

Het juridisch hart ligt niet bij algemene kennis van het recht in diverse sectoren. Begrip van het politieke bestuurlijke klimaat en het waarom van ontwikkelingen binnen de zorgsector is de kurk voor de dienstverlening van Lexsigma Healthcare.

Op welke gebieden heeft Lexsigma Healthcare de meeste expertise?

Deskundigheid is er met name op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (GGZ), jeugdzorg, medisch-specialistische zorg (ziekenhuizen), gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Ervaring is de afgelopen jaren opgedaan op het gebied van:

 • Contractenrecht (budgetafspraken, materiële controle, interpretatie gemaakte afspraken, niet-nakoming, samenwerkingsovereenkomsten)
 • Verzekeringsrecht (waaronder specifiek Zorgverzekeringswet gerelateerd)
 • Aanbestedingen/mededingingsrecht (richtsnoeren voor de zorg)
 • Tucht- en klachtrecht
 • Medezeggenschapsrechten OR en Cliëntenraden
 • Ondernemingsrecht (waaronder oprichten rechtspersonen/joint ventures en herijking/optimalisering bestaande groepsstructuren)
 • Governance-recht
 • Klassiek gezondheidsrecht (WGBO-gerelateerde vragen zoals beroepsgeheim, afgifte medische dossier, informatieplicht etc)
 • Privacyrecht (voor zover niet gedekt door WGBO-recht)
 • Familierecht (wilsonbekwaamheid, curator- en mentorschap etc.)
 • Huurrecht inzake Zorgvastgoed
 • Bestuursrecht (regelgeving NZa inzake bekostiging zorg Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning, subsidierecht, openbaarheid van bestuur, toezicht- en handhavingsbesluiten NZa en IGJ)
 • Procederen (opstellen processtukken en optreden in rechte
 • Herstructureringen in de Zorg