Home

Wat is Lexsigma Healthcare?

Lexsigma Healthcare is een advocatenkantoor dat al bijna 15 jaar dienstdoet als de juridisch adviseur in de zorgsector. Zorginstellingen, (toe)leveranciers voor zorginstellingen en financiële organisaties zoals banken en private equity organisaties weten voor hun vragen en (mogelijke) problemen de weg naar Lexsigma Healthcare te vinden.

Wat is onze bedrijfsfilosofie?

Optimaal juridische dienstverlening in de zorg met focus op (financiële) organisatie en kwaliteit. Praktisch juridisch advies bij transitietrajecten, samenwerkingsverbanden, (nieuwe) financiering- en bekostiging, tariefregulering, compliance en governance (waaronder interim toezichthouderschap), materiële controle en zorginkoop.

Hoe ziet Lexsigma Healthcare de samenwerking met de klant?

Transparant en informeel zijn, kritisch maar tegelijkertijd openstaan voor mogelijke oplossingen. Lexsigma Healthcare beschikt over een uitgebreid netwerk in de zorg en kan daarom creatieve verbindingen leggen voor, met en tussen de zakelijke relaties.

Waarom de zorgsector?

Het juridisch hart ligt niet bij algemene kennis van het recht in diverse sectoren. Begrip van het politieke bestuurlijke klimaat en het waarom van ontwikkelingen binnen de zorgsector is de kurk voor de dienstverlening van Lexsigma Healthcare.

Business partners

De zorgpraktijk is per definitie multidisciplinair. Daardoor werken we bij de meeste projecten nauw samen met onze cliënten en hun andere adviseurs. Die samenwerking is noodzakelijk en wenselijk omdat de synergie tussen de verschillende disciplines de beste resultaten oplevert voor onze cliënten. Uiteraard werken wij graag samen met de andere adviseurs van onze cliënten.

Lexsigma Healthcare heeft ook zelf een aantal business partners om mee samen te werken. Zij delen onze uitgangspunten op het gebied van kwaliteit en integriteit.

Lexsigma Healthcare ondersteunt ook andere advocatenkantoren op het gebied van de zorgsector. Door het geven van second opinions of het geven van advies over onderwerpen die niet tot de kernexpertise van die advocaten behoren. Als het zo uitkomt, werken we graag met een andere advocaat samen in een zaak. Zij kunnen onze specialistische kennis dus inschakelen zonder deze zelf in huis te hoeven hebben.

Op welke gebieden heeft Lexsigma Healthcare de meeste expertise?

Deskundigheid is er met name op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (GGZ), jeugdzorg, medisch-specialistische zorg (ziekenhuizen), gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Ervaring is de afgelopen jaren opgedaan op het gebied van:

 • Contractenrecht (budgetafspraken, materiële controle, interpretatie gemaakte afspraken, niet-nakoming, samenwerkingsovereenkomsten)
 • Verzekeringsrecht (waaronder specifiek Zorgverzekeringswet gerelateerd)
 • Aanbestedingen/mededingingsrecht (richtsnoeren voor de zorg)
 • Tucht- en klachtrecht
 • Medezeggenschapsrechten OR en Cliëntenraden
 • Ondernemingsrecht (waaronder oprichten rechtspersonen/joint ventures en herijking/optimalisering bestaande groepsstructuren)
 • Governance-recht
 • Klassiek gezondheidsrecht (WGBO-gerelateerde vragen zoals beroepsgeheim, afgifte medische dossier, informatieplicht etc)
 • Privacyrecht (voor zover niet gedekt door WGBO-recht)
 • Familierecht (wilsonbekwaamheid, curator- en mentorschap etc.)
 • Huurrecht inzake Zorgvastgoed
 • Bestuursrecht (regelgeving NZa inzake bekostiging zorg Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning, subsidierecht, openbaarheid van bestuur, toezicht- en handhavingsbesluiten NZa en IGJ)
 • Procederen (opstellen processtukken en optreden in rechte
 • Herstructureringen in de Zorg