Privacy

Lexsigma Healthcare privacyverklaring

Algemeen

Lexsigma Healthcare respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Lexsigma Healthcare verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Lexsigma Healthcare verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te bieden en uit te voeren, dienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te communiceren. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Lexsigma Healthcare.

Doel verwerking persoonsgegevens

Lexsigma Healthcare verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van de in de opdrachtbevestiging vermelde opdracht;
 • het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing- en communicatie activiteiten;
 • werving en selectie (sollicitatie).

Indien de gevraagde persoonsgegevens niet worden verstrekt, is het mogelijk dat Lexsigma Healthcare de hierboven genoemde diensten niet (goed of slechts gedeeltelijk) kan uitvoeren. Lexsigma Healthcare is niet aansprakelijk voor de hierdoor geleden schade.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Lexsigma Healthcare verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Naam;
 • Titel;
 • Geslacht;
 • Woonadres en/of postadres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer(s);
 • Geboortedatum/plaats;
 • Bankgegevens.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Lexsigma Healthcare omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Lexsigma Healthcare verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lexsigma Healthcare deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Lexsigma Healthcare, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Lexsigma Healthcare persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Lexsigma Healthcare uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Lexsigma Healthcare ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Lexsigma Healthcare hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Lexsigma Healthcare gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Lexsigma Healthcare in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Lexsigma Healthcare bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacyrechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Lexsigma Healthcare aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan Elly Koning via elly.koning@lexsigma.nl.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Lexsigma Healthcare neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website van Lexsigma Healthcare zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Lexsigma Healthcare houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden door te lezen.

Statistieken

Op de website van Lexsigma Healthcare worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Lexsigma Healthcare gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Lexsigma Healthcare houdt van de door Lexsigma Healthcare verzonden nieuwsbrieven gebruiksgegevens bij voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Lexsigma Healthcare verkocht aan derden.

Aanpassing privacyverklaring

Lexsigma Healthcare heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van Lexsigma Healthcare gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring of heeft u een klacht, kunt u contact opnemen met Elly Koning (elly.koning@lexsigma.nl). U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (via autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Contactgegevens
Lexsigma Healthcare
Oranje Nassaulaan 53-3
1075 AK Amsterdam

Deze privacyverklaring is op 20 mei 2018 vastgesteld.