Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden van Lexsigma Healthcare (versie januari 2017)

Voorwaarden bij Opdrachten voor Juridische Dienstverlening

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de maatschap Lexsigma Advocaten, mede handelende onder de naam Lexsigma Healthcare (Kamer van Koophandel nummer: 53138953) diensten van welke aard ook aan een opdrachtgever (hierna: “Opdrachtgever”) levert. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 2. Alle door de Opdrachtgever aan Lexsigma Healthcare verstrekte opdrachten – waaronder aanvullende en vervolgopdrachten ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd – worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap Lexsigma Healthcare. De artikelen 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

 3. Iedere aansprakelijkheid van Lexsigma Healthcare is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verschaft. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag zijnde het door Lexsigma Healthcare voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium exclusief B.T.W., dit met een maximum van EURO 15.000.

 4. Bij het inschakelen van derden zal Lexsigma Healthcare steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Lexsigma Healthcare is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Opdrachtgever geeft Lexsigma Healthcare hierdoor de bevoegdheid om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

 5. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De Opdrachtgever vrijwaart Lexsigma Healthcare tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de Opdrachtgever verricht, dit behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Lexsigma Healthcare.

 6. De werkzaamheden worden periodiek aan de Opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen te rekenen vanaf de dagtekening van de declaratie.

 7. In geval van verzuim is Opdrachtgever over het declaratiebedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling. De buitengerechtelijke
  incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van het niet betaalde gedeelte van de declaratiebedragen (inclusief BTW).

 8. Indien Lexsigma Healthcare haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is Opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan. Deze vergoeding van de kosten zal steeds, zodra (interne of externe) juridische bijstand door Lexsigma Healthcare is ingeroepen, respectievelijk door Lexsigma Healthcare incassomaatregelen worden genomen, zonder dat enige nadere vorm van bewijs nodig is, in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn.

 9. In voorkomende gevallen is Lexsigma Healthcare gerechtigd om ten behoeve van de Opdrachtgever ontvangen derdengelden aan te wenden voor voldoening van haar eigen declaraties. Indien bedoelde verrekening van derdengelden plaats heeft gevonden zal Lexsigma Healthcare de Opdrachtgever hier schriftelijk over informeren.

 10. De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Lexsigma Healthcare wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.