Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden van Lexsigma Healthcare (versie: september 2022)

Voorwaarden bij Opdrachten voor Juridische Dienstverlening

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (inclusief aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten) aan Lexsigma Advocaten, mede handelende onder de naam Lexsigma Healthcare (hierna: “Lexsigma”). Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van (rechts)personen die betrokken zijn bij de opdracht, of voor wiens handelen of nalaten Lexsigma aansprakelijk kan zijn.
 2. Lexsigma is een maatschap van besloten vennootschappen naar Nederlands recht die de uitoefening van de advocatuur als doel heeft. De maatschap is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53138953.

Opdracht

 1. Alle door de opdrachtgever aan Lexsigma verstrekte opdrachten – ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd – worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Lexsigma en door enige aan Lexsigma verbonden persoon. De artikelen 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
 2. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdracht of de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, behalve voor zover dit volgt uit de algemene voorwaarden.
 3. Lexsigma kan de uitvoering van de werkzaamheden opschorten tot het moment waarop Lexsigma van opdrachtgever informatie heeft ontvangen die voor de uitvoering van de opdracht van belang is. Lexsigma mag de opdracht beƫindigen, ook voordat deze is voltooid of als de opdracht voor bepaalde tijd is aangegaan.
 4. Ter uitvoering van voor haar geldende (wettelijke) voorschriften is Lexsigma verplicht de identiteit van opdrachtgever vast te stellen en onder omstandigheden melding te doen aan autoriteiten. Met de verlening van een opdracht bevestigt opdrachtgever met deze verplichting van Lexsigma bekend te zijn, medewerking te verlenen aan vaststelling van zijn identiteit en, voor zover nodig, zich niet te verzetten tegen het doen van meldingen.
 5. De opdracht kan door de opdrachtgever uitsluitend worden opgezegd en niet worden ontbonden. Lexsigma kan niet worden verplicht ontvangen bedragen terug te betalen, op welke grond dan ook.
 6. Bij de uitvoering van de opdracht zal Lexsigma in veel gevallen gebruik maken van elektronische communicatie. De opdrachtgever erkent dat dergelijke communicatie niet intrinsiek veilig is en dat het onder omstandigheden mogelijk is dergelijke communicatie af te luisteren, af te vangen, te manipuleren of te vertragen.

Betaling

 1. De werkzaamheden worden maandelijks gefactureerd met een betalingstermijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de verzending van de declaratie. Aan opdrachtgever komt geen beroep toe op opschorting of verrekening. Eventuele klachten over de factuur moeten binnen de betalingstermijn kenbaar worden gemaakt, bij gebreke waarvan de factuur geldt als geaccepteerd. Facturen kunnen niet in contanten worden betaald.
 2. Als een factuur of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Lexsigma de werkzaamheden opschorten nadat opdrachtgever van het voornemen daartoe op de hoogte is gesteld. Lexsigma is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting.

Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Lexsigma is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien nodig wordt een verzekeringscertificaat verschaft ten bewijze van de verzekering en de verzekerde limiet. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag zijnde het door Lexsigma voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium exclusief B.T.W., dit met een maximum van EURO 15.000.
 2. Lexsigma is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onveilige elektronische communicatie, virussen (in welke vorm dan ook), spamfilters, virusscanners, en/of de onbevoegde openbaarmaking van, verlies of beschadiging van en/of onbevoegde toegang tot niet publiekelijk beschikbare digitale gegevens.
 3. Als Lexsigma een derde inschakelt in het kader van de uitvoering van de opdracht, is Lexsigma niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortschieten of onrechtmatig handelen van die derde. Opdrachtgever geeft Lexsigma hierdoor de bevoegdheid om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Lexsigma voor aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een opdracht; deze vrijwaring omvat tevens kosten van juridische bijstand.
 5. Een aanspraak op Lexsigma vervalt als opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een (1) maand nadat hij bekend raakte (of redelijkerwijs bekend kon zijn) met de schadeveroorzakende gebeurtenis Lexsigma daar schriftelijk van in kennis heeft gesteld. Iedere vordering tot vergoeding van schade gebaseerd op aansprakelijkheid van Lexsigma verjaart door verloop van zes (6) maanden na de dag volgend op die waarop de gelaedeerde bekend is met de schade en met Lexsigma als de daarvoor aansprakelijke persoon.

Inschakeling van derden

 1. Bij het inschakelen van derden zal Lexsigma steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Lexsigma zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk vooraf overleg voeren met opdrachtgever. Geen overleg is vereist indien de inschakeling van een derde geschiedt ter uitvoering van een wettelijk voorschrift.
 2. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Lexsigma tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, dit behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Lexsigma.

Archivering

 1. Het dossier van opdrachtgever wordt gedurende minimaal vijf (5) jaar nadat de uitvoering van de opdracht is afgerond bewaard, waarna het Lexsigma vrij staat het dossier te vernietigen.

Klachtenregeling

 1. Lexsigma hanteert een klachtenreglement, te vinden op deze pagina en wordt op eerste verzoek kosteloos per e-mail toegezonden. Het klachtenreglement biedt opdrachtgever de mogelijkheid schriftelijk een klacht in te dienen over het optreden van een Lexsigma partner of werknemer. De klacht wordt behandelt door de in het klachtenreglement genoemde klachtenfunctionaris. Indien opdrachtgever het kantoor benadert met een klacht over de klachtenfunctionaris dan zal deze klacht worden behandeld door een andere partner.

Afsluitende bepalingen

 1. Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. In het geval van enig verschil tussen beide versies, prevaleert de Nederlandse tekst.
 2. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Lexsigma wordt beheerst door uitsluitend het Nederlands recht. Alleen de rechter te Amsterdam is bevoegd een geschil tussen opdrachtgever en Lexsigma te beslechten.
 3. Lexsigma is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Een wijziging en/of aanvulling van de algemeen voorwaarden is bindend voor opdrachtgever, maar niet eerder dan vanaf twee weken nadat opdrachtgever schriftelijk van de wijziging of aanvulling van de algemene voorwaarden op de hoogte is gesteld.
 4. Voor zover enige bepaling uit de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. De getroffen bepaling wordt geacht te worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling benadert.

versie: september 2022