Expertise

Expertise Lexsigma Healthcare

Deskundigheid is er met name op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (GGZ), jeugdzorg, medisch-specialistische zorg (ziekenhuizen), gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Ervaring is de afgelopen jaren opgedaan op het gebied van:

 • Contractenrecht (budgetafspraken, materiĆ«le controle, interpretatie gemaakte afspraken, niet-nakoming, samenwerkingsovereenkomsten)
 • Verzekeringsrecht (waaronder specifiek Zorgverzekeringswet gerelateerd)
 • Aanbestedingen/mededingingsrecht (richtsnoeren voor de zorg)
 • Tucht- en klachtrecht
 • Medezeggenschapsrechten OR en CliĆ«ntenraden
 • Ondernemingsrecht (waaronder oprichten rechtspersonen/joint ventures en herijking/optimalisering bestaande groepsstructuren)
 • Governance-recht
 • Klassiek gezondheidsrecht (WGBO-gerelateerde vragen zoals beroepsgeheim, afgifte medische dossier, informatieplicht etc)
 • Privacyrecht (voor zover niet gedekt door WGBO-recht)
 • Familierecht (wilsonbekwaamheid, curator- en mentorschap etc.)
 • Huurrecht inzake Zorgvastgoed
 • Bestuursrecht (regelgeving NZa inzake bekostiging zorg Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning, subsidierecht, openbaarheid van bestuur, toezicht- en handhavingsbesluiten NZa en IGJ)
 • Procederen (opstellen processtukken en optreden in rechte
 • Herstructureringen in de Zorg