Zorg, financiering en bekostiging

Ruim drie jaar geleden treedt de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking. De WNT normeert bezoldigingen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. Het ministerssalaris vormt de top van beloningspyramide. Afwijken mag onder voorwaarden. De wet dwingt organisaties en instellingen de bezoldiging van hun bestuurders openbaar te maken.

Veel aanvullende en reparatiewetgeving volgt. Ook werknemers lijken onder de reikwijdte te gaan vallen (Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT); het nieuwe stukje wet voltooit het regeerakkoord “Bruggen slaan” van 29 oktober 2012. Commotie ontstaat (eerder al) bij de verlaging van de bezoldigingsmaxima (de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT) en bij de per 1 januari 2016 van kracht zijn nieuwe bezoldigingsmaxima voor leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (‘interimmers’). Het ontneemt organisatie de flexibiliteit om goede bestuurders aan te trekken en te behouden.

In een artikel in ‘Juridisch up to Date’ bespreekt Bob van der Kamp dit onderwerp

Lees het volledige artikel in ‘Juridisch up to Date’ (pdf,)

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met: