Voorlopig getuigenverhoor: een machtig wapen

Veel procedures bij de rechter draaien om de feiten. Winnen of verliezen hangt er vaak af van af of een eisende partij zijn/haar stellingen kan bewijzen. Om te kunnen inschatten of het zin heeft te procederen, is het belangrijk om te weten hoe de feiten liggen en wat er aangetoond kan worden. Hier kan het voorlopig getuigenverhoor uitkomst bieden. Dan wordt de rechter verzocht om een of meer personen als getuige onder ede te horen.

Eenvoudige procedure

Een voorlopig getuigenverhoor staat los van een inhoudelijke procedure bij de rechter. Meestal wordt het gevraagd als er nog geen procedure bij de rechter aanhangig is. Maar het kan ook worden toegestaan als er al een procedure loopt.

In een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor moet de kwestie uiteen worden gezet. Ook moeten de namen van de partijen en tegen wie de onderliggende vordering zich vermoedelijk richt worden opgenomen.

Die verweerders kunnen zich tegen het voorlopig getuigenverhoor verzetten maar meestal wordt dat niet gehonoreerd. Een verzoek wordt afgewezen als de rechter tot de conclusie komt dat misbruik wordt gemaakt van het middel. Zo kan verzoeker een ander doel voor ogen hebben dan het verkrijgen van inzicht in relevante feiten en het vergaren van bewijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het door de rechter laten horen van politici met het oog op media aandacht of om informatie boven tafel te krijgen die weinig met een civiele vordering te maken heeft. Ook kan worden gedacht aan de situatie dat verzoeker bij het getuigenverhoor geen belang heeft.

Verhoren

Als het verzoek wordt toegestaan, houdt de rechter een of meer zittingen waarop de opgeroepen getuigen vragen van rechter en advocaten moeten beantwoorden. Ook de verweerders kunnen getuigen laten horen. De inhoud van de verklaringen wordt door de rechter samengevat en in een proces verbaal vastgelegd. Als de laatste getuige is gehoord, wordt de procedure afgesloten.

Verplicht naar waarheid verklaren

Een voorlopig getuigenverhoor kan heel effectief zijn om de waarheid boven tafel te krijgen. Getuigen zijn verplicht onder ede te antwoorden. Zij kunnen worden gedwongen voor de rechter te verschijnen. Als blijkt dat zij niet naar waarheid verklaren, plegen zij meineed. Op dat strafbare feit staan flinke straffen. Het is zelfs mogelijk om de wederpartij(en) zelf als getuige te laten horen.

Voorkomen verlies bewijs

Een voorlopig getuigenverhoor kan ook helpen om te voorkomen dat bewijs verloren gaat. Rechterlijke procedures kunnen jaren duren. Getuigen kunnen overlijden, naar het buitenland verhuizen, door tijdsverloop minder goed herinneren wat er is gebeurd etc.

Slot

Het voorlopig getuigenverhoor is een eenvoudig middel om feiten helder te krijgen, bewijs te verzamelen en bewijs veilig te stellen. Als een partij van dit middel gebruik wil maken, zal de wederpartij dat meestal niet kunnen voorkomen.

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:
(+31) 020 - 8940700
(+31) 06 - 52456079
  • Deel dit bericht via: