Diensten

Diensten

Op welke gebieden heeft Lexsigma Healthcare de meeste expertise?

Deskundig zijn we met name op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (GGZ), jeugdzorg, medisch-specialistische zorg (ziekenhuizen), gehandicaptenzorg en ouderenzorg. We houden ons vooral bezig met afspraken tussen partijen (contracten tussen instellingen en overige partijen, ), governance, privacy, financiering, bekostiging en investeringsanalyses in de zorg (due diligence en herstelplannen).

De laatste jaren hebben wij met name ervaring opgedaan op het gebied van:

 • Contractenrecht (budgetafspraken, materiĆ«le controle, interpretatie gemaakte afspraken, niet-nakoming, samenwerkingsovereenkomsten)
 • Verzekeringsrecht (waaronder specifiek Zorgverzekeringswet gerelateerd)
 • Aanbestedingen/mededingingsrecht (richtsnoeren voor de zorg)
 • Tucht- en klachtrecht
 • Medezeggenschapsrechten OR en CliĆ«ntenraden
 • Ondernemingsrecht (waaronder oprichten rechtspersonen/joint ventures en herijking/optimalisering bestaande groepsstructuren)
 • Governance-recht
 • Klassiek gezondheidsrecht (WGBO-gerelateerde vragen zoals beroepsgeheim, afgifte medische dossier, informatieplicht etc)
 • Privacyrecht (voor zover niet gedekt door WGBO-recht)
 • Familierecht (wilsonbekwaamheid, curator- en mentorschap etc.)
 • Huurrecht inzake Zorgvastgoed
 • Bestuursrecht (regelgeving NZa inzake bekostiging zorg Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning, subsidierecht, openbaarheid van bestuur, toezicht- en handhavingsbesluiten NZa en IGJ)
 • Procederen (opstellen processtukken en optreden in rechte
 • Herstructureringen in de Zorg