Schade bij garantie-inbreuken

schade-berekenen

In het kader van een overname worden door verkopers over uiteenlopende onderwerpen garanties verstrekt. Een wettelijke bepaling waarin specifiek de aansprakelijkheid voor garantie inbreuken is geregeld, bestaat niet. Uit de rechtspraak volgt dat een inbreuk op de garanties gelijkgesteld dient te worden aan wanprestatie. De verstrekte garanties zijn immers een essentieel onderdeel van de koopovereenkomst.

De bedoeling is gewoonlijk dat bij inbreuken op garanties de koper recht heeft op schadevergoeding. Maar hoe wordt de geleden schade bepaald?

In geval van een aandelentransactie is het van belang om te beseffen dat de koper (de aandeelhouder van de target) niet per definitie schade lijdt door een inbreuk op de garanties. In de rechtspraak is immers bepaald dat wanneer er sprake is van inbreuken op garanties inzake hoedanigheden van bijvoorbeeld de vennootschap, pas sprake kan zijn van schade bij de koper wanneer de koper hierdoor in zijn eigen vermogen is geschaad.. Dit is echter alleen het geval wanneer de waarde van de gekochte aandelen door de inbreuk is aangetast. Aangezien de waarde van aandelen door allerlei factoren wordt beïnvloed, in positieve dan wel negatieve zin, kan het zeer lastig zijn om vast te stellen of de aandelen als gevolg van de inbreuk minder waard zijn geworden. Met andere woorden: de omvang van door de koper geleden schade als gevolg van een inbreuk op garanties is cijfermatig niet zonder meer gelijk te stellen aan bij de target vertegenwoordigde bedrag.

Het is dan ook niet alleen noodzakelijk om aan de formulering van de garanties in de koopovereenkomst zelf de nodige aandacht te besteden, maar ook om in de koopovereenkomst expliciet op te nemen welke schade de verkoper in geval van een inbreuk op garanties dient te vergoeden (en aan wie). Omdat de target in geval van een garantie inbreuk juridisch gezien zelf géén verhaalbare schade lijdt (er verandert feitelijk niets in de toestand van de target), is het nuttig om bij het formuleren van de aan de koper te vergoeden schade aan te haken bij het verschil tussen de gegarandeerde toestand en de werkelijke toestand bij de target. De specifieke afspraak dat de verkoper de koper en/of de target in geval van een inbreuk op de garanties in de positie zal brengen waarin zij zou zijn geweest wanneer die inbreuk niet had plaatsgevonden, zal in veel gevallen namelijk wel tot een bevredigende oplossing leiden. Als er een concreter schadebepalingsmechanisme wordt afgesproken (door bijvoorbeeld aansluiting te zoeken bij de wettelijke definitie van het begrip “schade”), dan verdient het aanbeveling om expliciet op te nemen dat de schade van de target aan de verkoper wordt aangerekend en niet aan de target.

Bij een activa-passiva transactie speelt deze problematiek niet omdat er geen verschil in rechtspersoonlijkheid is tussen de koper en de target. De overgenomen activiteiten gaan immers tot het vermogen van de koper zelf behoren. Eventuele schade als gevolg van inbreuken op garanties is tegelijkertijd schade die de koper rechtstreeks in zijn eigen vermogen lijdt.

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:

Dit artikel is ook verschenen op ‘Brookz Online’