G-Standaard: aanbod en aanvaarding?

Sinds jaar en dag worden zowel geneesmiddelen als medische hulpmiddelen opgenomen in de G-
standaard van Z-index.2 Daarbij staat de rechtspraak niet stil. Werd in 2010 in de jurisprudentie aangenomen dat de G-standaard feitelijke gegevens rond beschikbare hulp- en geneesmiddelen en de vergoedingsstatus hiervan regelde, in 2012 werd aangenomen dat Z-Index onder meer het bestel- en
factureringsproces ondersteund, wat een stuk verder gaat dan de uitspraak uit 2010.3 In 2012 werd zelfs door de Hoge Raad vastgesteld dat het publiceren van een prijs in de G-standaard een vorm van
aanbieden van een product is.4 Een vraag die bij juristen vervolgens kan rijzen is of een vermelding in de G-standaard kan kwalificeren als “aanbod” met bijbehorende leveringsverplichting?

In een artikel in ‘Juridisch up to Date’ bespreekt Bob van der Kamp dit onderwerp. Lees verder

Modelcontracten voor ZZP’ers in de mondzorg

Het zal u niet zijn ontgaan dat de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (“Wet DBA”) is ingevoerd en de Verklaring Arbeidsrelatie (“VAR”) is afgeschaft. Ter vervanging van de VAR kunnen opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) – als zij dat willen – een modelovereenkomst gebruiken om vooraf zekerheid te hebben over de voorgenomen arbeidsrelatie en zo vast te leggen dat er geen sprake is van loondienst.

Er is inmiddels de nodige discussie over deze wet ontstaan en ook voor de mondzorg is deze wet van belang. Naar aanleiding van de invoering van de Wet DBA hebben onder andere de KNMT, ANT, NVM en de VvAA een aantal modelcontracten voor de mondzorg opgesteld en aan de Belastingdienst voorgelegd. Voor alle duidelijkheid, het gaat dan om contracten die kunnen worden gebruikt om de samenwerking met zelfstandige tandartsen en mondhygiënisten vast te leggen. Lees verder

Hoe zit het ook al weer…? Apotheekbereidingen

Over de Geneesmiddelenwet is de afgelopen jaren al het nodige geschreven. Zo verscheen in 2008 een uitgebreid overgangsartikel van de hand van Van Wissen en Van Schaik over deze wet. Een onderbelicht leerstuk hierbij is dat van de apotheekbereidingen. Deze door apothekers bereide geneesmiddelen, die niet worden afgenomen van farmaceuten, zijn in de loop van 2015 veelvuldig in de media geweest, doordat zorgverzekeraars besloten een fors aantal apotheekbereidingen niet langer te vergoeden vanuit het verzekerde pakket.

Inmiddels lijkt de rust wedergekeerd in zorgverzekeringsland wat betreft dit dossier, maar hebben zich andere ontwikkelingen voorgedaan op dit dossier, namelijk een spraakmakend arrest van het Europees Hof van Justitie en een circulaire van de Inspectie voor de gezondheidszorg.

In een artikel in ‘Juridisch up to Date’ bespreekt Bob van der Kamp dit onderwerp. Lees verder

Zorg, financiering en bekostiging

Ruim drie jaar geleden treedt de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking. De WNT normeert bezoldigingen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. Het ministerssalaris vormt de top van beloningspyramide. Afwijken mag onder voorwaarden. De wet dwingt organisaties en instellingen de bezoldiging van hun bestuurders openbaar te maken.

Veel aanvullende en reparatiewetgeving volgt. Ook werknemers lijken onder de reikwijdte te gaan vallen (Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT); het nieuwe stukje wet voltooit het regeerakkoord “Bruggen slaan” van 29 oktober 2012. Commotie ontstaat (eerder al) bij de verlaging van de bezoldigingsmaxima (de Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT) en bij de per 1 januari 2016 van kracht zijn nieuwe bezoldigingsmaxima voor leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (‘interimmers’). Het ontneemt organisatie de flexibiliteit om goede bestuurders aan te trekken en te behouden.

In een artikel in ‘Juridisch up to Date’ bespreekt Bob van der Kamp dit onderwerp Lees verder